ગોપનીયતા નીતિ

અમારી ન્યૂઝ પોર્ટલ વેબસાઇટની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર. RB News Morbi પર, અમે તમારી ગોપનીયતાને ખૂબ ગંભીરતાથી લઈએ છીએ અને તમારી વ્યક્તિગત માહિતીને સુરક્ષિત રાખવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ. આ ગોપનીયતા નીતિ સમજાવે છે કે જ્યારે તમે અમારી વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરો છો ત્યારે અમે તમારી વ્યક્તિગત માહિતી કેવી રીતે એકત્રિત કરીએ છીએ, ઉપયોગ કરીએ છીએ અને જાહેર કરીએ છીએ. અમારી વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરીને, તમે આ ગોપનીયતા નીતિની શરતો સાથે સંમત થાઓ છો.

માહિતી અમે એકત્રિત કરીએ છીએ

જો તમને આ ગોપનીયતા નીતિ અથવા તમારી વ્યક્તિગત માહિતીના અમારા ઉપયોગ વિશે કોઈ પ્રશ્નો હોય, તો કૃપા કરીને [email protected] પર અમારો સંપર્ક કરો.