રાજસ્થાનથી મોરબી પહોંચ્યા બાદ માનસિક અસ્થિર યુવાન છેલ્લા ૧૫ દિવસથી વિખૂટો પડ્યો